OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY VDS

DLA PRZEDSIEBIORCÓW

 1. Ogólne warunki umów sprzedaży VDS mają zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych pomiędzy VDS Czmyr Kowalik Spółka Komandytowa (Sprzedawca) a przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego (Kupujący/Klient) za pośrednictwem platformy zakupów internetowych dla parterów https://www.b2b.vds.pl, sklepu internetowego https://www.b2c.vds.pl/, wiadomości elektronicznej wysłanej na adres zamowienia@vds.pl lub adresy pracowników pionu handlowego spółki, wiadomości wysłanej za pośrednictwem komunikatorów społecznościowych (Skype, Whatsapp, Facebook Messenger),w trakcie rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Sprzedawcy oraz bezpośrednio w siedzibie VDS .
 2. Ogólne warunki umów sprzedaży VDS oraz Regulamin świadczenia usług elektronicznych VDS na rzecz przedsiębiorców nie mają zastosowania do Kupującego – konsumenta w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93). Do Kupującego – konsumenta (od 1 stycznia 2021 przez konsumenta rozumie się także Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą z VDS umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tego Klienta, w sytuacji, gdy taka umowa nie posiada dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Klienta działalności gospodarczej) ma zastosowanie ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), a także Regulamin sprzedaży dla kupujących – konsumentów przy wykorzystaniu środków porozumienia się na odległość.
 3. Dostawa i sprzedaż towarów dokonywana przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego podlega przepisom polskiego prawa, zasadom określonym w OGÓLNYCH WARUNKACH UMÓW SPRZEDAŻY VDS oraz w umowie (o ile ta została zawarta z Kupującym).
 4. Wszelkie postanowienia odmienne od zawartych w OGÓLNYCH WARUNKACH UMÓW SPRZEDAŻY VDS oraz dodatkowe ustalenia dokonane pomiędzy Sprzedawcą a Klientem muszą zostać potwierdzone pisemnie pod rygorem ich nieważności.
 5. Jeżeli Klient pozostaje w stałych kontaktach handlowych ze Sprzedawcą, zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedającego o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby, miejsca prowadzenia działalności i adresu korespondencyjnego. Brak takiego zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu uważane są za skuteczne.
 6. Oświadczenie złożone przez Kupującego w formie pisemnej lub dokumentowej dalej zwane Zamówieniem, powinno zawierać: określenie zamawianego towaru, jego ilość, dane Kupującego niezbędne do wystawienia faktury, dane teleadresowe niezbędne do kontaktu z osobą odpowiedzialną za zamówienie, czytelny podpis osoby upoważnionej do składania zamówień w imieniu Klienta oraz sposób i miejsce odbioru towaru.
 7. Razem z pierwszym zamówieniem Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o Numerze Identyfikacji Podatkowej (NIP), o numerze REGON oraz o numerze w rejestrze przedsiębiorców KRS (o ile go posiada).
 8. Zasady zawarte w OGÓLNYCH WARUNKACH UMÓW SPRZEDAŻY VDS uznaje się za obowiązujące i wiążące w stosunku do wszystkich umów sprzedaży zawartych między Sprzedawcą a Kupującym w momencie, gdy Klient zaakceptuje OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY VDS za pośrednictwem platformy internetowej dla partnerów biznesowych https://www.b2b.vds.pl, sklepu Internetowego https://www.b2c.vds.pl, wiadomości elektronicznej z oświadczeniem o akceptacji OGÓLNYCH WARUNKÓW UMÓW SPRZEDAŻY VDS wysłanej na adres w domenie vds.pl, wiadomości z oświadczeniem o akceptacji OGÓLNYCH WARUNKÓW UMÓW SPRZEDAŻY VDS wysłanej za pośrednictwem komunikatorów społecznościowych, a także w przypadku podpisania przez Klienta oświadczenia o akceptacji OGÓLNYCH WARUNKÓW UMÓW SPRZEDAŻY VDS.
 9. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zostaje zawarta, gdy Sprzedawca doręczy Kupującemu oświadczenie o przyjęciu jego zamówienia albo przystąpi do wykonania umowy.
 10. W wyniku zawarcia umowy Sprzedawca zobowiązany jest do wydania towaru, a Kupujący do odbioru towaru i do zapłaty ceny w ustalonym terminie. W przypadku siły wyższej lub z innych przyczyn niezależnych od Sprzedającego, termin wydania towaru może ulec przedłużeniu o czas trwania przeszkody.
 11. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za towar dostarczony przez Sprzedawcę. Z chwilą wydania towaru zostanie wystawiona faktura z określeniem terminu płatności. W przypadku braku wystawienia faktury lub nieokreślenia na niej terminu płatności, wówczas obowiązującym terminem płatności będzie 14 dni od daty dostawy towaru. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
 12. W razie niedotrzymania terminów płatności przez Kupującego, Sprzedający ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
 13. Sprzedawca uprawniony jest także do potrącenia swoich wierzytelności pieniężnych przysługujących mu wobec Kupującego oraz do dokonywania cesji wierzytelności posiadanych w stosunku do Kupującego na dowolnie wybrany podmiot. Natomiast Kupujący nie ma prawa, bez pisemnej zgody Sprzedawcy, do wstrzymania płatności za zamówiony u niego towar lub do dokonywania potrąceń.
 14. Wydanie towaru Kupującemu następuje z chwilą powierzenia towaru przewoźnikowi lub spedytorowi trudniącemu się zawodowo przewozem towarów tego rodzaju.
 15. Ceny towarów i usług oferowanych przez VDS Czmyr Kowalik Spółka Komandytowa są ustalane przez Sprzedającego. Aktualny cennik jest dostępny w Dziale Wsparcia Sprzedaży oraz na stronie internetowej Sprzedającego: www.vds.pl. Informacje o towarach dostępnych w asortymencie Sprzedawcy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 16. Ceny w cenniku są cenami netto, powiększone o należny podatek VAT według stawki zgodnej z obowiązującymi przepisami wyrażonymi w polskich złotych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cennika, którego aktualność weryfikuje się w momencie wprowadzenia zamówienia do systemu. W dniu wejścia w życie nowego cennika traci ważność cennik poprzednio obowiązujący.
 17. Sprzedawca dostarcza towar Kupującemu na jego koszt. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towaru, a także od wartości oraz wielkości zamówienia. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie będą przez Spółkę świadczone i zostaną przez Klienta wybrane) jest wskazany przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 18. Sprzedawca może dokonywać dostaw towaru w partiach.

WARUNKI GWARANCJI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Sprzedawca udziela Kupującemu 2 letniej gwarancji, obowiązującej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na sprzedawany przez niego towar, który zostanie zamocowany zgodnie z instrukcją okuwania. Gwarancja zaczyna obowiązywać od dnia, kiedy towar został Kupującemu wydany. OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY VDS w zakresie gwarancji nie mają zastosowania do towarów, dla których gwarancji udziela producent. W takim przypadku warunki gwarancji określa karta gwarancyjna dołączona do sprzedanego towaru.
 2. Towar, który nosi znamiona nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania oraz towar uszkodzony mechanicznie, a w szczególności uszkodzony poprzez:
 3. a) montaż niezgodny z instrukcją (instalacji),
 4. b) naprawę lub dokonanie zmian konstrukcyjnych w przedmiocie sprzedaży,
 5. c) eksploatację niezgodną z zaleceniami producenta,
 6. d) działanie na produkt przedmiotami ostrymi, tępymi lub szorstkimi,
 7. e) niewłaściwe przechowywanie,
 8. f) niestosowanie się do instrukcji konserwacji, jak również używaniem nieodpowiednich produktów czyszczących niepolecanych przez producenta (w szczególności substancje żrące i kwasy),
 9. g) używanie towaru w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem,
 10. h) działanie czynników zewnętrznych, na które Sprzedawca nie ma wpływu,

nie podlega gwarancji.

 1. Kupujący jest zobowiązany zbadać towar w czasie i w sposób przyjęty przy towarach tego rodzaju i do zawiadomienia niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później do zawiadomienia Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Jeżeli Kupujący nie dokona badania w sposób określony w punkcie poprzednim albo, gdy po zbadaniu Kupujący nie zawiadomi niezwłocznie Sprzedającego o stwierdzonej wadzie towaru, Kupujący nie może dochodzić uprawnień z tytułu gwarancji za wady fizyczne, jeżeli wady te można było wykryć w czasie badania, które zostałoby przeprowadzone z należytą starannością, chyba że wada została podstępnie zatajona przez Sprzedawcę.
 3. W razie wykrycia wady Kupujący NIEZWŁOCZNIE powiadomi, w formie pisemnej lub dokumentowej Sprzedawcę i dostarczy wadliwy towar na adres tj. VDS Czmyr Kowalik Spółka Komandytowa 41-608 Świętochłowice, ul. Łagiewnicka 4A, na koszt Sprzedawcy.

Zawiadomienie powinno być dokonane z wykorzystaniem formularza reklamacyjnego dostępnego po zalogowaniu na platformie https://b2b.vds.pl. W przypadku klientów nie posiadających dostępu do platformy b2b zawiadomienie może być dokonane również na formularzu (protokół reklamacyjny/zwrot towaru) i wysłane drogą elektroniczną na adres: reklamacje@vds.pl, bądź faxem na numer 32/770 91 43 lub też listem poleconym na adres: VDS Czmyr Kowalik Spółka Komandytowa, 41-608 Świętochłowice, ul. Łagiewnicka 4A albo też dostarczony do siedziby Sprzedającego wraz z wadliwym towarem. Zawiadomienie (protokół reklamacyjny/zwrot towaru) znajduje się na stronie internetowej firmy VDS Czmyr Kowalik Spółka Komandytowa: www.vds.pl. Dokładne i rzetelne wypełnienie zawiadomienia (protokół reklamacyjny/zwrot towaru) oraz dołączenie do niego dowodów (np. opis uszkodzenia) w znacznym stopniu przyczynią się do szybszego zrealizowania reklamacji.

 1. Sprzedawca dopuszcza także przekazanie wadliwego towaru wraz z kompletnym i prawidłowo wypełnionym protokołem reklamacyjnym/zwrotu towaru pracownikowi VDS Czmyr Kowalik Spółka Komandytowa w punkcie sprzedaży. Dodatkowo Kupujący zobowiązany jest do zachowania oraz przesłania drogą elektroniczną na adres: reklamacje@vds.pl, bądź faxem na numer 32/770 9143 lub też listem poleconym na adres: VDS Czmyr Kowalik Spółka Komandytowa, 41-608 Świętochłowice, ul. Łagiewnicka 4A, podpisanego przez odbierającego pracownika VDS Czmyr Kowalik Spółka Komandytowa protokołu reklamacyjnego/zwrotu towaru z adnotacją o dacie odbioru.
 2. W razie uchybienia terminu zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie towaru albo w sytuacji niedoręczenia Sprzedawcy wadliwego towaru przez Kupującego, uprawnienia Kupującego z tytułu gwarancji wygasają i nie wywołają żadnych skutków prawnych względem Sprzedawcy.

Natomiast podstawą do rozpatrzenia reklamacji towaru uszkodzonego/brakującego podczas transportu, jest sporządzenie z kurierem przewoźnika lub spedytora protokołu szkody i przesłanie go wraz z protokołem reklamacyjnym/zwrotem według powyższej procedury.

 1. Sprzedawca jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej towaru w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia go do Sprzedawcy przez Kupującego. Usunięcie wad może nastąpić, wedle uznania Sprzedawcy, albo poprzez naprawienie wadliwego towaru albo wymianę wadliwego towaru na towar wolny od wad. Sposób rozpatrzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę towaru, wymianę towaru lub zwrot kosztów zakupu tego towaru należy tylko i wyłącznie do Sprzedawcy.
 2. W przypadku zawiadomienia punktu sprzedaży VDS o wykryciu wady w towarze przez Kupującego, punkt sprzedaży zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych do zawiadomienia w formie pisemnej o tym fakcie VDS Czmyr Kowalik Spółka Komandytowa.
 3. Koszty transportu oraz koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym poniesione przez Sprzedawcę, w przypadku nieuzasadnionej reklamacji towaru obciążają w całości Kupującego. W przypadku, gdy Kupujący zgłasza nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd okoliczności, czym powoduje wyrządzenie Sprzedającego szkody, może zostać zobowiązany do jej naprawienia. Towar w takim przypadku będzie odsyłany również na koszt Kupującego.
 4. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w ramach zamówienia dostarczono mu prawidłowy towar, ale nie odpowiada on założonym przez Kupującego oczekiwaniom. Ponadto, Sprzedający ma prawo zniszczyć pozostawiony przez Kupującego towar, który mimo pisemnego powiadomienia go o nieuznaniu reklamacji, nie odebrał go w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania powiadomienia.
 5. Sprzedawca nie ponosi względem Kupującego odpowiedzialności za straty produkcyjne, utratę zysku, stratę w korzystaniu, utratę kontraktów lub jakąkolwiek stratę wtórną wynikającą z zamówionego i dostarczonego towaru. Łączna odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest jedynie do wartości zamówionego i dostarczonego towaru.
 6. Powyższe uregulowania z tytułu gwarancji w całości wyczerpują kwestie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wad towarów względem Kupującego. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne w odniesieniu do przedsiębiorców zostaje wyłączona.

WARUNKI ZWROTU TOWARU, WOLNEGO OD WAD DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Kupujący może zwrócić towar Sprzedawcy, wolny od wad, w terminie 7 dni od daty doręczenia tego towaru Kupującemu, pod warunkiem uzyskania przez Kupującego w formie pisemnej zgody Sprzedawcy na zwrot tego towaru. Zgłoszenie przez Kupującego chęci zwrotu towaru, wolnego od wad, następuje poprzez doręczenie Sprzedawcy protokołu reklamacji/zwrotu towaru.
 2. Towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że:
 3. a) Kupujący uzyska w formie pisemnej zgodę Sprzedawcy na zwrot towaru, który jest wolny od wad,
 4. b) znajduje się w oryginalnym opakowaniu, w nienaruszonym stanie i nadaje się do dalszej odsprzedaży,
 5. c) nie nosi znamion użytkowania,
 6. d) nie posiada wad, z wyjątkiem stanowiących podstawę do skorzystania przez Kupującego z gwarancji.
 7. Zawiadomienie o zwrocie towaru zostanie rozpatrzone przez Sprzedającego w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania od Kupującego kompletnego i prawidłowo wypełnionego protokołu reklamacyjnego/zwrotu towaru.

W razie uchybienia terminu zawiadomienia Sprzedającego albo w sytuacji niewypełnienia lub błędnego wypełnienia formularza (protokół reklamacyjny/zwrot towaru) oraz w sytuacji nieuzyskania przez Kupującego w formie pisemnej od Sprzedawcy zgody na zwrot towaru, wolnego od wad, uprawnienia Kupującego z tytułu zwrotu towaru wygasają i nie wywołają żadnych skutków prawnych względem Sprzedającego.

 1. Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego. Wszystkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt Sprzedawcy (w tym przesyłki za pobraniem pocztowym) nie są przyjmowane, chyba że wcześniej między Sprzedawcą a Kupującym nastąpiły inne ustalenia.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce prywatności VDS. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne. W sytuacji podania przez Klienta danych innych osób (np. jako odbiorców zamówienia) Klient oświadcza i zapewnia, że posiada podstawę dla podania takich danych (np. osoba taka wyraziła stosowną zgodę), że poinformował taką osobę o przekazaniu jej danych Spółce oraz o zasadach przetwarzania przez Spółkę danych osobowych określonych w Polityce Prywatności VDS.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszych OGÓLNYCH WARUNKACH UMÓW SPRZEDAŻY VDS. Zmiana OGÓLNYCH WARUNKACH UMÓW SPRZEDAŻY VDS staje się skuteczna w terminie 7 dni od momentu udostępnienia ich na stronie internetowej VDS z zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed jego zmianą stosuje się wersję OGÓLNYCH WARUNKACH UMÓW SPRZEDAŻY VDS obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.
 4. Niniejsze OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY VDS obowiązują od dnia 1 listopada 2020 roku.
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
zamknij