zawartość koszyka (pusty)

REGULAMIN SPRZEDAŻY DLA KUPUJĄCYCH –KONSUMENTÓW
PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ
DO ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Niniejszy regulamin reguluje zasady dokonywania sprzedaży przy wykorzystywaniu środków porozumienia się na odległość (sklep internetowy) pomiędzy Sprzedającym (VDS Czmyr Kowalik Spółka komandytowa) a Kupującym – Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. Sprzedający prowadzi sklep internetowy pod adresem www.evds.pl

Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedającym (VDS Czmyr Kowalik Spółka komandytowa) a Kupującym, będącym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego. Do przedsiębiorców mają zastosowanie OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY VDS a także Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez VDS Czmyr Kowalik Spółka komandytowa na rzecz przedsiębiorców (art. 431 Kodeksu cywilnego), które znajdują się na stronie sklepu internetowego.

Sprzedającym jest VDS Czmyr Kowalik Spółka komandytowa z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Łagiewnicka 4A, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Katowicach do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000371827, zarejestrowaną pod numerem NIP: 6272712976, REGON: 241794039.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:
pod numerem telefonu 32/770 91 40; 32/770 91 41; 32/770 91 42
korzystając z adresu poczty elektronicznej vds@vds.pl


§ 1
Definicje

 

a) Regulamin –niniejszy Regulamin jest także regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144,1204 ze zm.) dla Kupujących –Konsumentów.
b) Kupujący –jest to konsument w rozumieniu art. 221 KC, czyli osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
c) Towar –produkty wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronie internetowej oferta była aktualna. W sytuacji braku dostępności zamówionych towarów, system automatycznie informuje Klienta o tym fakcie i prosi o kontakt ze Sprzedawcą drogą telefoniczną lub emailową.
d) Umowa sprzedaży –umowa sprzedaży towarów rozumiana na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny, zawierana między Sprzedającym a Kupującym.
e) Sklep internetowy –serwis internetowy dostępny pod adresem www.b2c.vds.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może zamówić towary.
f) Strony –Sprzedający i Kupujący.
g) Strona sklepu internetowego VDS –każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.b2c.vds.pl
h) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, przy wykorzystywaniu środków porozumienia się na odległość (sklep internetowy), określające jednoznacznie rodzaj i liczbę towarów.
i) Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

§ 2
Zasady ogólne

 

1. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Kupującego w Sklepie Internetowym VDS jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Sklep internetowy VDS prowadzi sprzedaż detaliczną na rzecz zarejestrowanych Kupujących za pośrednictwem sieci internetowej, przy wykorzystaniu umów zawieranych na odległość.
3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego VDS jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Kupującego minimalnych wymagań technicznych:
a) połączenie z siecią internet,
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) dla komputerów PC: Internet Explorer 7.0; Firefox; Chrome; Opera 8.x, 9; Netscape 8.1; Mozilla 1.7.x, natomiast dla komputerów MAC OS 10.1: Netscape 7.2; MAC OS 10.4: Safari 5. ‘Cookies i javascript muszą być włączone, a zalecana rozdzielczość ekranu wynosi 1024x768.
4. Sprzedawca na podstawie niniejszego Regulaminu oświadcza, że w ramach świadczenia usług obowiązuje go zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Sprzedawca oświadcza, że nie narusza powyższego zakazu treści o charakterze bezprawnym.


§ 3
Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego VDS jest rejestracja i założenie konta. Świadczenie usług w ramach konta w Sklepie internetowym VDS na stronie internetowej www.b2c.vds.pl, ma charakter bezterminowy. Kupujący ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedającym dotyczącą konta, w każdym czasie poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy i wysłanie go na adres emailowy Sprzedającego: vds@vds.pl Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedający jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
2. Założenie konta odbywa się poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, dostępnego na Stronie sklepu internetowego VDS, podając imię i nazwisko Kupującego, jego adres zamieszkania, telefon kontaktowy i adres emailowy.
4. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawierania, kształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowego wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień na rzecz Kupującego.
5. Po zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu przez Kupującego, na wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres emailowy, Kupujący otrzyma niezbędne dane do uzyskania dostępu do swojego konta -login i hasło oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia konta pomiędzy Klientem a Sprzedającym, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedającego, na warunkach określonych w Regulaminie.
6. Założenie konta, jak również korzystanie ze Sklepu internetowego jest bezpłatne.
7. Po rejestracji w Sklepie internetowym VDS, Kupujący loguje się do konta używając adresu emailowego oraz hasła podanego w formularzu rejestracyjnym.
8. Sprzedawca na podstawie niniejszego Regulaminu przestrzega, iż najistotniejszym zagrożeniem każdego użytkownika internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzenia szkód, typu wirusy, „konie trojańskie”.
9. W celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń Sprzedawca przestrzega Kupującego, by ten zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku.
10. W celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń Sprzedawca przestrzega Kupującego przed potencjalnym zagrożeniem związanym z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do sytemu Kupującego (np. ataki na jego witryny), jak i Sprzedawcy. Biorąc pod uwagę powyższe, Kupujący przyjmuje do wiadomości, ze mimo stosowania przez Sprzedawcę wszelkich nowoczesnych technologii „obronnych” nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.

 

§ 4
Składanie zamówień

 

1. Wszystkie ceny wskazane na stronie internetowej www.b2c.vds.pl są cenami brutto zawierające należny podatek VAT według stawki zgodnej z obowiązującymi przepisami wyrażonymi w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki towaru.
2. Koszty wysyłki towaru zostaną wskazane w karcie zamówienia, która wyświetli się po umieszczeniu przez Kupującego produktu w koszyku składania zamówienia.
3. Po umieszczeniu przez Kupującego towaru w koszyku, Kupującemu wyświetli się karta zamówienia, która będzie obejmować następujące informacje: dokładne dane Sprzedającego, opis towaru, odesłanie do informacji o możliwości odstąpienia od umowy oraz wzoru odstąpienia od umowy, poinformowanie o ponoszeniu przez Sprzedającego odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową i odesłanie do niniejszego Regulaminu, sposobach płatności, sposobach i kosztach dostawy oraz poinformowanie Kupującego o wszelkich ograniczeniach dotyczących towaru tj. czasie dostawy, zasięgu terytorialnym.
4. W momencie złożenia zamówienia przez Kupującego cena jest wiążąca dla obu stron.
5. Zamówienia mogą być składane za pomocą konta przez stronę internetową Sklepu internetowego VDS 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodni, przez cały rok kalendarzowy.
6. Zamówienie jest skuteczne, gdy Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i poda w nim właściwe dane kontaktowe, tj. imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, adres emailowy oraz kliknie w przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
7. W przypadku, kiedy dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym celem ich uzupełnienia.
8. W przypadku złożenia prawidłowego zamówienia, Kupujący otrzyma od Sprzedającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji z następującymi informacjami: dokładne dane Sprzedającego, adres dostawy, sposób i koszt dostawy, termin dostawy, sposób i koszt zapłaty, produkt (ilość, gabaryty, ciężar), informacje o rękojmi, informacje o gwarancji oraz załącznik z wzorem odstąpienia od umowy i informacją o odstąpieniu.
9. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedającym dotycząca zakupu danego towaru w Sklepie internetowym VDS ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji
zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie internetowym VDS jest adres dostawy wskazany przez Kupującego, z zastrzeżeniem towarów odbieranych osobiście przez Kupujących w siedzibie Sprzedającego, których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Sprzedającego.
10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty od Kupującego na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu zamówienia przy płatności przelewem lub z momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub przy wyborze opcji „za pobraniem.”

 

§ 5
Dostawa

 

1. Termin dostawy wynosi do 30 dni od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. W razie opóźnienia Sprzedawcy w terminie dostawy towaru, Kupujący może wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin do wydania towaru, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Towar dostarczany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. Istnieje możliwość odbioru towaru w siedzibie Sprzedającego. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
2. W przypadku odbioru osobistego przez Kupującego, przesyłka pozostaje do odbioru w siedzibie Sprzedającego. O możliwości odebrania zamówionego towaru Sprzedający informuje Kupującego drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru towaru. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.
3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

 

§ 6
Formy płatności

 

1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony u Sprzedającego towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy wyborze opcji „za pobraniem.”
Sprzedający za sprzedamy towar wystawia paragon, a także fakturę, przy czym Kupujący otrzymuje e-fakturę drogą mailową.
2. Płatność za towar może nastąpić drogą przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego, lub „za pobraniem” bezpośrednio przy odbiorze towaru.


§ 7
Prawo do odstąpienia od umowy

 

1. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od wydania towaru, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym pouczenie o możliwości odstąpienia wraz ze wzorem formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Kupujący może skorzystać, a także w przypadkach, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Kupującego stosownego oświadczenia przed jego upływem.
2. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z pominięciem kosztu zwrotu towaru przez Kupującego.
3. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący chyba, że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
4. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 


§ 8
Warunki gwarancji

 

1. Sprzedawane towary posiadają 2 letnią gwarancję, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, udzieloną przez producenta lub importera pod warunkiem, iż zakupiony towar zostanie zamocowany zgodnie z instrukcją okuwania. Gwarancja zaczyna obowiązywać od dnia, kiedy towar został Kupującemu wydany.
2. Kupujący uprawniony jest do reklamowania towaru za pośrednictwem Sprzedającego.
3. W razie wykrycia wady Kupujący - niezwłocznie - powiadomi o tym Sprzedawcę i dostarczy wadliwy towar na adres tj. VDS Czmyr Kowalik Spółka komandytowa 41-608 Świętochłowice, ul. Łagiewnicka 4A, na koszt Sprzedawcy.
Zawiadomienie powinno być dokonane na formularzu (protokół reklamacyjny / zwrot towaru) i wysłany drogą elektroniczną na adres: reklamacje@vds.pl, bądź też listem poleconym na adres: VDS Czmyr Kowalik Spółka komandytowa, 41-608 Świętochłowice, ul. Łagiewnicka 4A albo też dostarczony do siedziby Sprzedającego wraz z wadliwym towarem. Zawiadomienie (protokół reklamacyjny/zwrot towaru) znajduje się na stronie internetowej firmy VDS Czmyr Kowalik Spółka komandytowa: www.vds.pl. Dokładne i rzetelne wypełnienie zawiadomienia (protokół reklamacyjny/zwrot towaru) oraz dołączenie do niego dowodów (np. opis uszkodzenia) w znacznym stopniu przyczynią się do szybszego zrealizowania reklamacji.
Jeżeli dostarczony towar nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedającego.
4. Sprzedawca jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej towaru w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia go do Sprzedawcy przez Kupującego. Usunięcie wad może nastąpić, wedle uznania Sprzedawcy, albo poprzez naprawienie wadliwego towaru albo wymianę wadliwego towaru na towar wolny od wad.
5. Po rozpatrzeniu i uznaniu reklamacji Sprzedawca wyśle Kupującemu, na podany przez niego adres, informacje o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego wraz z naprawionym towarem lub wymienionym towarem albo zwróci mu koszt zakupu tego towaru. Sposób rozpatrzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę towaru, wymianę towaru lub zwrot kosztów zakupu tego towaru należy tylko i wyłącznie do Sprzedawcy.
6. W przypadku, gdy Kupujący zgłasza nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd okoliczności czym powoduje wyrządzenie Sprzedającemu szkody, może zostać zobowiązany do jej naprawienia. Towar w takim przypadku będzie odsyłany również na koszt Kupującego.
7. Kupujący ma prawo reklamować towar korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej mu gwarancji lub z przysługujących mu uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi określonych w § 9 i następnych niniejszego Regulaminu. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

§ 9
Warunki zawiadomienia Sprzedającego o rękojmi

 

1. Sprzedający w stosunku do Kupującego-Konsumenta odpowiada za wady towaru na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121). W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką tj. do umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, będącym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego mają zastosowanie OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY VDS a także Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez VDS Czmyr Kowalik Spółka komandytowa na rzecz przedsiębiorców (art. 431 Kodeksu cywilnego), które znajdują się na stronie Sklepu internetowego VDS.
2. Reklamacje z tytułu rękojmi Kupujący może złożyć w formie elektronicznej, na formularzu (protokół reklamacyjny / zwrot towaru) i wysłany drogą elektroniczną na adres: reklamacje@vds.pl lub też listem poleconym na adres: VDS Czmyr Kowalik Spółka komandytowa, 41-608 Świętochłowice, ul. Łagiewnicka 4A albo też dostarczony do siedziby Sprzedającego wraz z wadliwym towarem. Zawiadomienie (protokół reklamacyjny/zwrot towaru) znajduje się na stronie internetowej Sprzedającego: www.vds.pl w zakładce „Do pobrania”. Dokładne i rzetelne wypełnienie zawiadomienia (protokół reklamacyjny/zwrot towaru) w znacznym stopniu przyczynią się do szybszego zrealizowania reklamacji.
3. Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie wymienił towaru na wolny od wad, ani tej wady nie usunie.
4. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
6. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7. Sprzedający rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Kupującego, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
8. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy ponosi Sprzedający. W celu odesłania zakupionego produktu Kupujący powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego towaru. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

 

§ 10
Ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem baz danych osobowych jest Sprzedający.
2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych w procesie rejestracji konta.
3. Sprzedający przetwarza dane osobowe w celu realizacji zamówienia Kupującego.
4. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym do ich poprawiania oraz usunięcia po zalogowaniu na konto.
5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych kupującego znajdują się na stronie sklepu internetowego w polityce prywatności.

 

§ 11
Postanowienie końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta a także ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144,1204 ze zm.)
2. Spory powstałe między Kupującym a Sprzedającym będzie rozpatrywał sąd właściwy ustalony według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964.43.296 ze zm.). Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie 7 dni od momentu udostępnienia go na stronie internetowej VDS z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
4. Kupujący przy pierwszym logowaniu w Sklepie internetowy VDS licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze Sprzedającym
5. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
6. Data wejścia w życie regulaminu 1 kwietnia 2020 roku.

 

 

 

 

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
zamknij