REGULAMIN SPRZEDAŻY DLA KUPUJĄCYCH – KONSUMENTÓW

PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

(obowiązujący od dnia 1 stycznia 2023 roku)

 

Niniejszy regulamin reguluje zasady dokonywania sprzedaży przy wykorzystywaniu środków porozumienia się na odległość (Sklep internetowy VDS) pomiędzy Sprzedającym (VDS Czmyr Kowalik Spółka komandytowa) a Kupującym – Konsumentem (zwany także: Klientem) w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym VDS, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Sprzedający prowadzi sklep internetowy pod adresem https://www.b2c.vds.pl  

Niniejszy Regulamin ma zastosowania do Kupującego – konsumenta w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93). Do Kupującego – konsumenta (od 1 stycznia 2021 przez konsumenta rozumie się także Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą z VDS umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tego Klienta, w sytuacji, gdy taka umowa nie posiada dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Klienta działalności gospodarczej) ma zastosowanie ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) , a także niniejszy Regulamin.

Sprzedającym jest VDS Czmyr Kowalik Spółka komandytowa z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Łagiewnicka 4A, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Katowicach do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000371827, zarejestrowaną pod numerem NIP: 6272712976, REGON: 241794039.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:

pod numerem telefonu 32/770 91 40; 32/770 91 41; 32/770 91 42

korzystając z adresu poczty elektronicznej vds@vds.pl

 § 1

Definicje

a) Regulamin – niniejszy Regulamin jest także regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144,1204 ze zm.) dla Kupujących – Konsumentów.

b) Kupujący – jest to konsument w rozumieniu art. 221 KC, czyli osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Od 1 stycznia 2021 przez konsumenta rozumie się także Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tego Kupującego, w sytuacji, gdy taka umowa nie posiada dla tego Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Klienta działalności gospodarczej.

c) Towar – produkty wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronie internetowej oferta była aktualna. W sytuacji braku dostępności zamówionych towarów, system automatycznie informuje Klienta o tym fakcie i daje możliwość kontaktu ze Sprzedawcą drogą telefoniczną lub za pośrednictwem wiadomości emailowej. Informacje o towarach dostępnych w asortymencie Sprzedawcy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

d) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów rozumiana na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny, zawierana między Sprzedającym a Kupującym.

e) Sklep internetowy VDS – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.b2c.vds.pl , za pośrednictwem, którego Kupujący może zamówić towary.

f) Strony – Sprzedający i Kupujący.

g) Strona sklepu internetowego VDS – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem b2c.vds.pl

h) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, przy wykorzystywaniu środków porozumienia się na odległość (sklep internetowy), określające jednoznacznie rodzaj i liczbę towarów.

i) Umowa zawarta na odległość - umowa zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 § 2

Zasady ogólne

Warunkiem złożenia Zamówienia przez Kupującego w Sklepie Internetowym VDS jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

Sklep internetowy VDS prowadzi sprzedaż detaliczną na rzecz zarejestrowanych Kupujących za pośrednictwem sieci internetowej, przy wykorzystaniu umów zawieranych na odległość.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego VDS jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Kupującego minimalnych wymagań technicznych:

a) połączenie z siecią internet,

b) przeglądarka internetowa umożliwiająca obsługująca html5, cookies i javascript muszą być włączone, a zalecana rozdzielczość ekranu wynosi 1024x768.

Sprzedawca na podstawie niniejszego Regulaminu oświadcza, że w ramach świadczenia usług obowiązuje go zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Klient zaś uprawniony jest i obowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego VDS zgodnie z jego przeznaczeniem. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego VDS, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego VDS lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego VDS jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

 § 3

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Korzystanie ze sklepu internetowego VDS jest możliwe po rejestracji i założeniu konta , jak również bez zakładania konta, jako tzw. „gość” (Klient niezarejestrowany). Świadczenie usług w ramach konta w Sklepie internetowym VDS na stronie internetowej www.b2c.vds.pl ma charakter bezterminowy. Kupujący ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedającym dotyczącą konta, w każdym czasie poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy i wysłanie go na adres emailowy Sprzedającego: vds@vds.pl. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedający jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

Założenie konta odbywa się poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, dostępnego na Stronie sklepu internetowego VDS, podając imię i nazwisko Kupującego, jego adres zamieszkania, telefon kontaktowy i adres emailowy.

Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

Po zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu przez Kupującego, na wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres emailowy, Kupujący otrzyma niezbędne dane do uzyskania dostępu do swojego konta - login i hasło oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia konta pomiędzy Klientem a Sprzedającym, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedającego, na warunkach określonych w Regulaminie.

Założenie konta, jak również korzystanie ze Sklepu internetowego jest bezpłatne.

Po rejestracji w Sklepie internetowym VDS Kupujący loguje się do konta używając loginu oraz hasła podanego w formularzu rejestracyjnym. Kupujący oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Kupującego, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne. W sytuacji podania przez Kupującego danych innych osób (np. jako odbiorców zamówienia) Kupujący oświadcza i zapewnia, że posiada podstawę dla podania takich danych (np. osoba taka wyraziła stosowną zgodę), że poinformował taką osobę o przekazaniu jej danych Spółce oraz o zasadach przetwarzania przez Spółkę danych osobowych określonych w niniejszym Regulaminie.

Sprzedawca na podstawie niniejszego Regulaminu przestrzega, iż najistotniejszym zagrożeniem każdego użytkownika internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzenia szkód, typu wirusy, „konie trojańskie”.

W celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń Sprzedawca przestrzega Kupującego, by ten zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku.

W celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń Sprzedawca przestrzega Kupującego przed potencjalnym zagrożeniem związanym z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do sytemu Kupującego (np. ataki na jego witryny), jak i Sprzedawcy. Biorąc pod uwagę powyższe, Kupujący przyjmuje do wiadomości, ze mimo stosowania przez Sprzedawcę wszelkich nowoczesnych technologii „obronnych” nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.

 § 4

Składanie zamówień

Wszystkie ceny wskazane na stronie internetowej www.b2c.vds.pl są cenami brutto zawierającymi należny podatek VAT według stawki zgodnej z obowiązującymi przepisami wyrażonymi w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki towaru. Informacje o towarach dostępnych w asortymencie Sprzedawcy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Koszty wysyłki zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towaru, a także od wartości oraz wielkości zamówienia. Koszty wysyłki podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie będą przez Spółkę świadczone i zostaną przez Klienta wybrane). Koszty wysyłki towaru zostaną wskazane w karcie zamówienia, która wyświetli się po umieszczeniu przez Kupującego produktu w koszyku składania zamówienia.

Po umieszczeniu przez Kupującego towaru w koszyku, Kupującemu wyświetli się karta zamówienia, która będzie obejmować następujące informacje: dokładne dane Sprzedającego, opis towaru, odesłanie do informacji o możliwości odstąpienia od umowy oraz wzoru odstąpienia od umowy, poinformowanie o ponoszeniu przez Sprzedającego odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową i odesłanie do niniejszego Regulaminu, sposobach płatności, sposobach i kosztach dostawy oraz poinformowanie Kupującego o wszelkich ograniczeniach dotyczących towaru tj. czasie dostawy, zasięgu terytorialnym.

W momencie złożenia zamówienia przez Kupującego cena jest wiążąca dla obu stron.

Zamówienia mogą być składane za pomocą konta przez stronę internetową Sklepu internetowego VDS 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodni, przez cały rok kalendarzowy.

Zamówienie jest skuteczne, gdy Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i podane w nim właściwe dane kontaktowe, tj. imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, adres emailowy oraz kliknie w przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

W przypadku, kiedy dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym celem ich uzupełnienia.

W przypadku złożenia prawidłowego zamówienia, Kupujący otrzyma od Sprzedającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji z następującymi informacjami: dokładne dane Sprzedającego, adres dostawy, sposób i koszt dostawy, termin dostawy, sposób i koszt zapłaty, produkt (ilość, gabaryty, ciężar), cena towaru, całkowita cena zamówienia, informacje o środkach ochrony prawnej w przypadku braku zgodności towaru z umową, informacje o gwarancji oraz załącznik z wzorem odstąpienia od umowy i informacją o odstąpieniu.

Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedającym dotycząca zakupu danego towaru w Sklepie internetowym VDS ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie internetowym VDS jest adres dostawy wskazany przez Kupującego, z zastrzeżeniem towarów odbieranych osobiście przez Kupujących w siedzibie Sprzedającego, których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Sprzedającego.

Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty od Kupującego na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu zamówienia przy płatności przelewem lub z momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub przy wyborze opcji „za pobraniem.”

 § 5

Dostawa

Termin dostawy wynosi do 30 dni od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. W razie opóźnienia Sprzedawcy w terminie dostawy towaru, Kupujący może wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin do wydania towaru, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Towar dostarczany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. Istnieje możliwość odbioru towaru w siedzibie Sprzedającego. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

W przypadku odbioru osobistego przez Kupującego, przesyłka pozostaje do odbioru w siedzibie Sprzedającego. O możliwości odebrania zamówionego towaru Sprzedający informuje Kupującego drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru towaru. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

Koszty dostawy ponosi Kupujący.

 § 6

Formy płatności

Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony u Sprzedającego towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy wyborze opcji „za pobraniem.”

Sprzedający za sprzedamy towar wystawia paragon a także fakturę. Przy czym Kupujący wraz z towarem otrzymuje fakturę.

Płatność za towar może nastąpić drogą przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego, lub „za pobraniem” bezpośrednio przy odbiorze towaru.

 § 7

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od wydania towaru, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie na adres siedziby Sprzedawcy przez Kupującego stosownego oświadczenia przed jego upływem.

Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący chyba, że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

Najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru Sprzedawca przekazuje Kupującemu w wersji papierowej bądź na innym na trwałym nośniku informację o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy.

 § 8

Warunki gwarancji

Sprzedawane towary posiadają 2 letnią gwarancję, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, udzieloną przez producenta lub importera pod warunkiem, iż zakupiony towar zostanie zamocowany zgodnie z instrukcją okuwania. Gwarancja zaczyna obowiązywać od dnia, kiedy towar został Kupującemu wydany.

Kupujący uprawniony jest do reklamowania towaru za pośrednictwem Sprzedającego.

W razie wykrycia wady Kupujący - niezwłocznie - powiadomi o tym Sprzedawcę i dostarczy wadliwy towar na adres tj. VDS Czmyr Kowalik Spółka komandytowa 41-608 Świętochłowice, ul. Łagiewnicka 4A, na koszt Sprzedawcy.

Zawiadomienie powinno być dokonane na formularzu (protokół reklamacyjny/zwrot towaru) i wysłany drogą elektroniczną na adres: reklamacje@vds.pl, bądź faxem na numer 32/770 91 43 lub też listem poleconym na adres: VDS Czmyr Kowalik Spółka komandytowa, 41-608 Świętochłowice, ul. Łagiewnicka 4A albo też dostarczony do siedziby Sprzedającego wraz z wadliwym towarem. Zawiadomienie (protokół reklamacyjny/zwrot towaru) znajduje się na stronie internetowej firmy VDS Czmyr Kowalik Spółka komandytowa: www.vds.pl. Dokładne i rzetelne wypełnienie zawiadomienia (protokół reklamacyjny/zwrot towaru) oraz dołączenie do niego dowodów (np. opis uszkodzenia) w znacznym stopniu przyczynią się do szybszego zrealizowania reklamacji.

Jeżeli dostarczony towar nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedającego.

Sprzedawca jest obowiązany do usunięcia wady towaru w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia go do Sprzedawcy przez Kupującego. Usunięcie wad może nastąpić, wedle uznania Sprzedawcy, albo poprzez naprawienie wadliwego towaru albo wymianę wadliwego towaru na towar wolny od wad.

Po rozpatrzeniu i uznaniu reklamacji Sprzedawca wyśle Kupującemu, na podany przez niego adres, informacje o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego wraz z naprawionym towarem lub wymienionym towarem albo zwróci mu koszt zakupu tego towaru. Sposób rozpatrzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę towaru, wymianę towaru lub zwrot kosztów zakupu tego towaru należy tylko i wyłącznie do Sprzedawcy.

W przypadku, gdy Kupujący zgłasza nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd okoliczności czym powoduje wyrządzenie Sprzedającego szkody, może zostać zobowiązany do jej naprawienia. Towar w takim przypadku będzie odsyłany również na koszt Kupującego.

Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niezgodności Towaru z umową. W razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedającego o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

 

 

 § 9

Niezgodność towaru z umową

Sprzedający w stosunku do Kupującego - Konsumenta odpowiada za wady towaru na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 i 2337). W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką mają zastosowanie OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY VDS oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

Reklamacje z tytułu braku zgodności Towaru z umową Kupujący może złożyć w formie elektronicznej, na formularzu (protokół reklamacyjny) i wysłać drogą elektroniczną na adres: reklamacje@vds.pl, bądź faxem na numer 32/770 91 43 lub też listem poleconym na adres: VDS Czmyr Kowalik Spółka komandytowa, 41-608 Świętochłowice, ul. Łagiewnicka 4A albo też dostarczyć do siedziby Sprzedającego wraz z wadliwym towarem. Zawiadomienie (protokół reklamacyjny) znajduje się na stronie internetowej Sprzedającego: www.vds.pl w zakładce „Do pobrania”. Dokładne i rzetelne wypełnienie zawiadomienia (protokół reklamacyjny) w znacznym stopniu przyczynią się do szybszego rozpatrzenia reklamacji.

Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Kupujący ma prawo żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Kupujący żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Kupujący żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

Sprzedający odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową z uwagi na fakt, iż naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego;

Sprzedający nie doprowadził Towaru do zgodności z umową w rozsądnym terminie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego;

brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 3 powyżej;

z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową. Sprzedający zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o obniżeniu ceny.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

W razie odstąpienia od umowy Kupujący niezwłocznie zwraca Towar Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca Kupującemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Sprzedający rozpoznaje reklamację z tytułu braku zgodności Towaru z umową w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Kupującego, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

10. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy ponosi Sprzedający. W celu odesłania zakupionego produktu Kupujący powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego towaru. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

 § 10

Ochrona danych osobowych

Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce prywatności VDS.

 § 11

Postanowienie końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, w tym Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360), Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

Spory powstałe między Kupującym a Sprzedającym będzie rozpatrywał sąd właściwy ustalony według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1805).

Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, takich jak zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego VDS, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego VDS zmienionego regulaminu. Zmiany regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Kupujących, co w szczególności oznacza, iż zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Data wejścia w życie regulaminu: 1 stycznia 2023 roku.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
zamknij