REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ

VDS CZMYR KOWALIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW

 

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną VDS Czmyr Kowalik Spółka komandytowa określa dla przedsiębiorców (art. 431 K.C.) regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „regulaminem”.

2. Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług, warunki ich świadczenia oraz tryb postępowania reklamacyjnego w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną pomiędzy VDS Czmyr Kowalik Spółka komandytowa (Usługodawca) a przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego (Usługobiorca).

Niniejszy regulamin nie ma zastosowania do Usługobiorcy– konsumenta w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93). Do Usługobiorcy – konsumenta (od 1 stycznia 2021 przez konsumenta rozumie się także Usługobiorcę będącego osobą fizyczną zawierającą z VDS umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tego Usługobiorcy, w sytuacji, gdy taka umowa nie posiada dla tego Usługobiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Usługobiorcę działalności gospodarczej) ma zastosowanie ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) , a także Regulamin sprzedaży dla kupujących – konsumentów przy wykorzystaniu środków porozumienia się na odległość.

3. Niniejszy regulamin udostępnia się nieodpłatnie Usługobiorcy za pośrednictwem strony internetowej Usługodawcy przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także umożliwia się pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

4. Wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na przestrzeganie regulaminu przy użyciu systemów teleinformatycznych, czy też środków komunikacji elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy między Usługodawcą a Usługobiorcą.

5. Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

a) „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.),

b) „usługi świadczone drogą elektroniczną” - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,

c) „środki komunikacji elektronicznej” - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

d) „Usługobiorca” - przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, który korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, akceptując przedtem niniejszy Regulamin, za wyjątkiem Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą z VDS umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tego Usługobiorcy, w sytuacji, gdy taka umowa nie posiada dla tego Usługobiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Usługobiorcę działalności gospodarczej,

e) „Usługodawca” – VDS Czmyr Kowalik Spółka komandytowa z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Łagiewnicka 4A, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Katowicach do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000371827, zarejestrowana pod numerem NIP: 6272712976, REGON: 241794039.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

pod numerem telefonu 32/770 91 40

korzystając z adresu poczty elektronicznej vds@vds.pl

f) „Towar” – produkty wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego,

g) „Internetowy system zamówień B2B” – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.b2b.vds.pl, za pośrednictwem, którego Usługobiorca może zamówić towary,

h) „Sklep internetowy B2C” – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.b2c.vds.pl, za pośrednictwem, którego Usługobiorca może zamówić towary,

h) „Strony” – Usługobiorca i Usługodawca,

i) „Strona sklepu internetowego” – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.b2b.vds.pl i www.b2c.vds.pl.

 

6. Niniejszy regulamin obejmuje usługi świadczone przez Usługodawcę:

   · sprzedaż towarów z aktualnej oferty na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Internetowego systemu zamówień B2B oraz Sklepu Internetowego B2C.

 

7. Rekomendowane, minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemami teleinformatycznymi, którymi posługuje się Usługodawca, są dla Usługobiorcy następujące:

a) połączenie z siecią internet,

b) przeglądarka internetowa umożliwiająca obsługująca html5, cookies i javascript muszą być włączone, a zalecana rozdzielczość ekranu wynosi 1024x768.

 

8. Do zawarcia umowy między Stronami może dojść na skutek rozpoczęcia korzystania przez Usługobiorcę z usługi. Umowa między Stronami może być zawarta w języku polskim. Do rozpoczęcia korzystania z usługi wymagana jest od Usługobiorcy uprzednia jego rejestracja w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez Usługodawcę.

 

9.Dostęp dla Usługobiorcy do internetowego systemu zamówień B2B (https://www.b2b.vds.pl) przydzielany jest przez pracownika biura obsługi Usługodawcy, na wniosek Usługobiorcy.

 

10. Usługobiorca obowiązany jest podać Usługodawcy wszelkie dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień na rzecz Usługobiorcy. Dane Usługobiorcy niezbędne do przyznania dostępu do platformy zamówień internetowych B2B to pełna nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby przedsiębiorcy, telefon kontaktowy, adres elektroniczny. Razem z pierwszym zamówieniem Usługobiorca zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o Numerze Identyfikacji Podatkowej (NIP), o numerze REGON oraz o numerze w rejestrze przedsiębiorców KRS (o ile go posiada)

 

11. Usługobiorca otrzyma na wskazany przez niego adres email dane umożliwiające logowanie do internetowego systemu zamówień B2B: login i hasło.

 

12. Usługobiorca, który nie posiada przyznanego dostępu do internetowego systemu zamówień B2B, może składać zamówienia poprzez sklep internetowy B2C. Rejestracji w sklepie internetowym B2C (https://www.b2c.vds.pl) dokonuje Usługobiorca. Rejestracja jest dobrowolna i wymaga podania danych, o których mowa w punkcie 10. Po rejestracji w sklepie internetowym B2C, Usługobiorca loguje się do konta używając loginu oraz hasła podanego w formularzu rejestracyjnym.

 

13. Warunkiem korzystania z internetowego systemu zamówień B2B lub sklepu internetowego B2C jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu i OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY VDS. Korzystanie z systemu jest możliwe tylko po zaakceptowaniu tych dokumentów.

 

14. Założenie konta, jak również korzystanie z internetowego systemu zamówień B2B, jaki i sklepu internetowego B2C jest bezpłatne.

 

15. Usługodawca na podstawie niniejszego Regulaminu oświadcza, że w ramach świadczenia usług obowiązuje go zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługodawca niniejszym oświadcza, że nie narusza powyższego zakazu treści o charakterze bezprawnym.

 

16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych należących do niego systemów teleinformatycznych, co może spowodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcy korzystanie z usług. Usługodawca każdorazowo publikować będzie na stronie internetowej informację na temat przewidywanego terminu prac oraz okresu ich trwania.

 

17. Sprzedaż towarów z aktualnej oferty Usługodawcy następuje po złożeniu przez Usługobiorcę zamówienia w systemie teleinformatycznym Usługodawcy za pośrednictwem internetowego systemu zamówień B2B lub Sklepu Internetowego B2C.

 

18. Usługobiorca w celu złożenia zamówienia zobowiązuje się z należytą starannością posługiwać „loginem” i „hasłem” udostępnionym mu przez Usługodawcę, a w szczególności zobowiązuje się, iż nie będzie udostępniać tych danych osobom nieupoważnionym.

 

19. Skorzystanie przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną z wykorzystaniem udostępnionego mu „loginu” i „hasła” oznacza, iż Usługobiorca będący przedsiębiorcą, przystąpił do umowy osobiście lub przez osoby upoważnione do zawarcia w jego imieniu z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

20. W zakresie sprzedaży towarów z aktualnej oferty Usługodawcy na rzecz Usługobiorcy stosuje się odpowiednio zapisy OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY VDS, na włączenie których do treści zawieranej umowy, Usługobiorca jako znający ich treść wyraża zgodę.

 

21. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną wynikających z błędnej rejestracji lub logowania dokonanej przez Usługobiorcę.

 

22. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować ze świadczonych przez Usługodawcę usług elektronicznych, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Usługodawca jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Usługobiorcę. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

 

23. Skutki prawne rezygnacji z zamówionego towaru z aktualnej oferty Usługodawcy, a także kwestię rozwiązania zawartych w tym zakresie umów określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności faktyczne.

 

24. Usługodawca zobowiązuje się dochować należytej staranności stosując środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych Usługobiorcy, w szczególności stosując dostęp do systemu teleinformatycznego wyłącznie za pomocą udostępnianych Usługobiorcy: „loginu” oraz „hasła”.

 

25. Usługodawca na podstawie niniejszego regulaminu przestrzega, iż najistotniejszym zagrożeniem każdego użytkownika internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzenia szkód, typu wirusy, „konie trojańskie”.

 

26. W celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń Usługodawca przestrzega Usługobiorcę, by ten zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku.

 

27. W celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń Usługodawca przestrzega Usługobiorcę przed potencjalnym zagrożeniem związanym z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do sytemu Usługobiorcy (np. ataki na jego witryny), jak i Usługodawcy. Biorąc pod uwagę powyższe, Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że mimo stosowania przez Usługodawcę wszelkich nowoczesnych technologii „obronnych” nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.

 

28. Usługobiorcy mają prawo składania reklamacji. Reklamacje należy składać na adres emailowy Usługodawcy.

 

29. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Usługobiorcy z podaniem: nazwy przedsiębiorcy, adresu siedziby, identyfikującego go adresu elektronicznego,

b) dokładny opis występującego problemu będącego podstawą reklamacji,

c) datę wystąpienia problemu.

 

30. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnej reklamacji. Usługodawca może zwrócić się z prośbą do Usługobiorcy o złożenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących reklamacji oraz o dostarczenie dodatkowych dokumentów służących do badania zasadności reklamacji.

 

31. Po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca wyśle Usługobiorcy, na podany przez niego adres, informacje o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

 

32. Odpowiedź w sprawie reklamacji może być wysłana przez usługodawcę na wskazany przez Usługobiorcę adres emailowy, o ile zażądał tego składając reklamacje.

 

33. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce prywatności VDS.

 

34. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa telekomunikacyjnego, a także zapisy OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY VDS, na włączenie których do treści zawieranej umowy, Usługobiorca, jako znający ich treść wyraża zgodę.

 

35. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie 7 dni od momentu udostępnienia go na stronie internetowej VDS , z zastrzeżeniem że do umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartych przed jego zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Usługobiorcę.

 

36. Zasady zawarte w niniejszym Regulaminie uznaje się za obowiązujące i wiążące w stosunku do wszystkich umów sprzedaży zawartych między Sprzedawcą a Kupującym w momencie, gdy Klient zaakceptuje przedmiotowy Regulamin za pośrednictwem internetowego systemu zamówień B2B https://www.b2b.vds.pl lub sklepu Internetowego B2C https://www.b2c.vds.pl, wiadomości elektronicznej z oświadczeniem o akceptacji Regulaminu świadczenia usług elektronicznych VDS na rzecz Przedsiębiorców wysłany na adres w domenie vds.pl, wiadomości z oświadczeniem o akceptacji Regulaminu świadczenia usług elektronicznych VDS na rzecz Przedsiębiorców wysłany za pośrednictwem komunikatorów społecznościowych, a także w przypadku podpisania przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu świadczenia usług elektronicznych VDS na rzecz Przedsiębiorców.

 

37. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na  platformie zamówień internetowych B2B, jaki również w Sklepie internetowy B2C zmienionego regulaminu. Zmiany regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Usługobiorców.

 

38. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2020 roku.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
zamknij